වෘත්තීය ඉංග්‍රීසි

වෘත්තීය ඉංග්‍රීසි

ඔබ කවර පරාසයක කෙනෙකු වුවද  වෘත්තීය විශිෂ්ඨත්වයෙහි අත්‍යාවශයෙන්ම අංගයක් වන ඉංග්‍රීසි භාෂා පරිපුර්ණත්වයකින් ඉහල සුදුසුකම් ලැබීමට හැකියාව ලබා ගැනීමට සෑම […]